Poskytnutí informací

Příjem žádostí a podání


Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 


- komu je žádost určena 

- jaká konkrétní informace je požadována 

- kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).


Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.


Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.


Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.


Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání 

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 

- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno,

- datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:


- obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 

- krajský úřad (jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti).


O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.


Sazby za poskytování informací:

Poplatky za poskytnutí informací byla stanovena rozhodnutím obecního zastupitelstva ze dne 26.9.2005.